نمونه سؤال امتحان میان ترم و پایان ترم درس دینامیک

نمونه سؤال امتحان میان ترم و پایان ترم درس دینامیک

نمونه سؤال امتحان میان ترم و پایان ترم درس دینامیک

این فایل شامل یک سری نمونه سؤال امتحان میان ترم و یک سری نمونه سؤال امتحان پایان ترم درس "دینامیک" - دانشگاه صنعتی شریف می باشد.

 فرمت: Jpg

تعداد سؤالات امتحان میان ترم: 4

تعداد سؤالات امتحان پایان ترم 6

زبان سؤالات: انگلیسی